...Zigterman.nl

Adviezen 
Opleidingen
Automatisering

Zigterman College Almere Woldendorp
v/h De Tonsel Makelaar O.G. OpleidingscentrumZIGTERMAN COLLEGE WOLDENDORP

0610 731 685


INFO 2014


Sinds 1988, eerste in dagonderwijs voor makelaardij o.g.

Gewoon erg goed en betrouwbaar.

Uniek systeem-onderwijs voor de BESTE resultaten.


GESPECIALISEERD IN HET OPLEIDEN VAN DE

MAKELAAR O.G.

  Voor het SVM diploma


AVONDCURSUS IN WOLDENDORP   Start in september - oktober voor examen ook deelcursus per vak.

  Dictaat met effectieve, examengerichte vragen en samenvattingen.

- Cursussen inclusief alle vakken, begeleiding en examentrainingen.

 

 

----------------------------------Zie onze kwaliteitscursus!--------------------------------


In het bedrijfsleven worden steeds meer en steeds beter opgeleide mensen gevraagd.

Mensen die beslissingen durven te nemen voor nu en voor de toekomst. Mensen met visie, met kennis en durf.

* Een gespecialiseerde, mondelinge opleiding voor het officieel erkende (SVMNIVO) diploma makelaar o.g.

* Gespecialiseerd en ervaren in optimale kennisoverdracht. Een opleiding specifiek examengericht in alle vakken.

* Een korte intensieve en 'bij de tijdse' opleiding in minder dan 1 jaar.

* Een cursus die u een beter inzicht geeft op financieel economisch, juridisch en bouwkundig terrein.

* Een opleiding die u meer kansen geeft op het maatschappelijk vlak en een betere ontplooiing van uw persoonlijkheid.

* Wij bieden mogelijkheden in een zeer efficient systeem van mondelinge lessen en een afgestemde afwisseling hierin.

* Als minimum vooropleiding worden HAVO/MBO of gelijkwaardig geadviseerd.


Een opleiding met een hoge kans van slagen binnen 1 jaar.

Wie het erkende SVMNIVO-diploma makelaar onroerend goed bezit en geregistreerd is, gecertificeerd MAKELAAR O.G. en kan in de praktijk zeer veel kanten op. Kortom een hoog gewaardeerde opleiding. Geschikt voor de volgende beroepen o.a.:

* makelaar onroerend goed of medewerker op een makelaarskantoor.

* deskundige voor het grondbedrijf, onroerend goedbelasting en stadsvernieuwing bij de gemeente.

* deskundige bij aankoop, onteigening en planschade.

* beheer en exploitatie o.g., beleggingsmaatschappij, pensioenfonds, bank, assurrantiekantoor, bouwmaatschappij en architektenburo.


A. De stappen naar het officieel erkende diploma "MAKELAAR O.G".

Om makelaar te worden is het nodig de volgende stappen te ondernemen.

1 U volgt en goede opleiding. Voor de prijs zie aanmeldingsformulier, inclusief het door ons kosteloos te verstrekken dictaat. Kosten van de studieboeken, zelf bij de gewone boekhandel te bestellen, ongeveer � 700,=.

2   Het SVM-examen doen. Kosten examengeld, buiten de instelling, te voldoen aan het SVM ongeveer 1100,=.

B  De stappen om �Register-makelaar-taxateur� te worden.

3  Taxatie-trainingsdagen, t.b.v. de praktijktest bij svmnivo.

4   De praktijktest taxeren van onroerend goed bij svmnivo.

Daarna kan registratie plaatsvinden bij de Vastgoedkamer en bent u geregistreerd makelaar-taxateur.


ONS AANBOD VAN DE  CURSUSSEN.

C1 Avondcursus op woensdag Woldendorp 1795,= of 5 x 395,=

C2 Examentraining per vak, 5 avonden van 2 uur in overleg     240,=

Onze cursussen staan bekend om onze persoonlijke benadering en met kleinere groepen, hierin bereiken wij dat u uiterst efficient studeert met een minimum aan tijdsbeslag.


De Tonsel Opleidingscentrum is opgericht in 1988.

Uw docent is Ing. F.J. Zigterman Rustenburg, bouwkundig ingenieur, jurist en makelaar o.g.

Zijn loopbaan begon in 1959. Als uitvoerder, projectleider, ontwerper van, o.a. het gebouw van de gasunie te Groningen, en inmiddels 26 jaar docent bouwkunde en bouwtechnieken en . O.a. aan diverse hogescholen.

Ook op juridisch-economisch gebied heeft hij de afgelopen 15 jaar als juridisch adviseur en docent zijn sporen verdiend. Zijn enthousiasme zorgt ervoor dat een ieder veel opsteekt in de les, uw belang is zijn belang.

Als makelaar/taxateur onroerende zaken (beedigd en gecertifceerd) heeft hij inmiddels een meer dan 26 jarige staat van dienst opgebouwd en deze kennis en ervaring draagt hij over bij de lessen makelaardijleer.

De ervaring heeft geleerd, dat de cursisten die door ons zijn opgeleid, binnen 1 jaar gemiddeld een hoger resultaat behalen dan het landelijk gemiddelde na 2 jaar avondcursus.

Door deze, betere opleiding, zijn onze cursisten uiteindelijk voordeliger uit.

Onze cursus wordt afgesloten met een examentraining.

 


En ook na het behalen van het SVMNIVO-diploma adviseren wij u kosteloos, bij uw start als makelaar.

 

De vakken en hun inhoud.

Bouwkunde: Ontwerp, begroting, aanbesteding, fundering, metselwerk, beton, kozijnen, constructies, bouwfysica met berekeningen, installaties, materialen: o.a. hout; baksteen; natuursteen, metalen, kunststoffen, bitumen, hang-, sluitwerk en constructietekenen.

Publiekrecht: Staatsrecht, bestuursrecht, ruimtelijke ordening, woningbouw, volkshuisvesting en milieubeheer.

Privaatrecht: Personen  en familierecht, rechtspersonen, zakenrecht, verbintenissenrecht, koop, huur en pacht.

Makelaardijleer: Makelaardij, notariaat, kadaster, koop/verkoop, huur en pacht, hypotheken, taxatieleer, agrarisch, volkshuisvesting, onteigening, verzekeringen, belastingen en schriftelijke rapportage.

Economie: Macro economie, geld en banken, economische groei, werkgelegenheid, markt en prijzen, marketing.

Bedrijfsadministratie en bedrijfseconomie: Balans en resultaatrekening, journaalposten, kolommenbalans, bedrijfseconomie.


VAK TITEL SCHRIJVER UITGEVER ISBN-nummer prijsindicatie

Zie lijst Educatief uitgevers.

Boeken aanschaffen in overleg!


MOGELIJKHEDEN MET BETREKKING TOT STUDIEKOSTENVERGOEDING.

1. Via het Arbeidsburo en/of de GMD in het kader van herintreding, bij , her  of omscholing.

2. Kinderbijslag studerende kinderen, zie informatie hierover men in diverse belastinggidsen.

3. Alle kosten zijn aftrekbaar op het inkomen, als deze gemaakt zijn voor een beroepsopleiding.

Dit zijn doorgaans de kosten voor de cursus, examen, de kosten van boeken, leermiddelen en reiskosten.

 

DE CURSUSSEN ALGEMEEN. De keus welke cursus hangt van u af. Hoe meer tijd u besteedt aan de studie, hoe grondiger de voorbereiding voor het SVM-examen. Er is altijd een mogelijkheid voor u.


HET EXAMEN wordt landelijk afgenomen door de Stichting Vakexamen Makelaardij O.G. (SVMNIVO) telefoon 030 6033156, doorgaans in januari, in mei en in oktober.

De prijs om het examen te kunnen doen is te vinden op www.svmnivo.nl.

De cursist dient zich daarvoor zelfstandig in te schrijven bij SVMNIVO voor het examen.


Studeren en examen doen

Het examen kan in delen worden gedaan. Is voor een vak een voldoende behaald, dan blijft deze voor de hoofdvakken (bouwkunde, publiekrecht, privaatrecht, praktijkleer) 3,5 jaar geldig en voor de bijvakken (boekhouden, economie) 5,5 jaar. Dit geeft u de mogelijkheid het diploma in etappes te behalen. Wij hebben daar met onze mogelijkheden op ingespeeld. Het is de moeite waard om de hele cursus in 1 jaar te doen, u leert geweldig veel in weinig tijd. Naast de cursus hebt u op z'n minst 10 uur effectieve studietijd per week thuis nodig, meer tijd betekent een hogere kans van slagen. Verder adviseren wij u om, naast het regelmatig bezoeken van de lessen.


Het geeft een goede en onmisbare voorbereiding op het october-examen en heeft z�n resultaat reeds bewezen.


HET DICTAAT, is een samenvatting van alle leerstof en is daarmee het meest geschikte boek om uit te repeteren en daarom bij uitstek geschikt als voorbereiding op het examen.

De prijs voor een losse uitgave (zonder cursus) is  � 195,=

Het is een samenvatting van de leerstof in de boeken en hoort bij de cursus en wordt op de eerste les uitgereikt. Dit dictaat geeft een overzicht van alle belangrijke onderwerpen uit de leerstof en de boeken en is een houvast bij uw studie en uw studieplanning. In de loop van het jaar of bij het dictaat ontvangt u tevens de studievragen waarvan u de antwoorden in het dictaat terug kunt vinden, om zo het compacte studie effect te verhogen.

Onze uitgebreide ervaring ook met bedrijfs-, agrarische onroerende zaken e.a., staat garant voor een optimaal resultaat.

Tijdens de cursus worden objecten bestudeert. U leert efficient alle relevante zaken op te nemen, waarna de feitelijke taxatieberekeningen en andere inschattingen worden gedaan en de taxatieprijs door u wordt vastgesteld.INSCHRIJVING geschiedt door het aanmeldingsformulier volledig ingevuld en ondertekend in te sturen. Als regel krijgt u de bevestiging met een copie van het formulier binnen 1 week toegezonden, zo niet, dan dient u even te bellen.

ZIGTERMAN COLLEGE WOLDENDORP

Tel: 0596-567889 of b.g.g. 0610.731.685


Aanmelding, inschrijvings  en betalingsvoorwaarden.


1. Inschrijving kan plaats vinden door het ingevuld inzenden van het aanmeldingsformulier of een ondertekende scan daarvan, aan "Zigterman College Woldendorp". De inschrijvingen worden stilzwijgend geaccepteerd tenzij binnen 4 weken bericht van weigering aan u wordt verzonden. U ontvangt doorgaans bericht van ons binnen 8 dagen, zo niet dan bericht cursist dit onverwijld aan ZCW. De inschrijving geschiedt onder de voorwaarden welke op dit formulier zijn afgedrukt. Deze voorwaarden maken samen met het aanmeldingsformulier en de �Info� deel uit van de overeenkomst met de cursist. Door inschrijving geeft de cursist te kennen deze voorwaarden te kennen en te accepteren.

2. Door inschrijving geeft de cursist te kennen over voldoende vooropleiding,( havo, mbo of gelijkwaardig), te beschikken dan wel op risico van onvoldoende vooropleiding de cursus te volgen.

3. Beeindiging van de studie-overeenkomst is op de volgende wijze mogelijk bij cursus genoemd onder C1 in de Info.

a. Tot uiterlijk 4 weken voor de aanvang van de cursus kan door de cursist zonder kosten schriftelijk aangetekend worden geannuleerd. Daarna geld een opzegtermijn van 3 maanden.

b. Als ingangsdatum voor de opzegtermijn geldt de 1e van de maand volgend op de maand waarin is opgezegd. De datum van het poststempel van de aangetekende brief is bepalend voor de maand waarin is opgezegd.

c. De wederzijdse verplichtingen, voortvloeiende uit de studie-overeenkomst eindigen zodra deze is ontbonden. Reeds betaalde onderwijs- bijdragen worden terugbetaald voor zover deze betrekking hebben op de periode na het beeindigen van de overeenkomst.

d. Bij overlijden van de cursist wordt de overeenkomst onmiddellijk ontbonden, het resterende cursusgeld zal aan de rechthebbende worden terugbetaald.

4. Bij cursussen genoemd onder C2 is opzegging niet mogelijk na het sluiten van de overeenkomst. Bij aanvraag van het dictaat met directe start volgens cursus C2 van het aanmeldingsformulier is opzegging na aanmelding ook niet meer mogelijk.

5. Bij tussentijdse beeindiging overeenkomstig artikel 3 van de voorwaarden is het eventueel achterstallige lesgeld en het bedrag van de vergoeding over de opzegtermijn, alsmede eventuele rente en kosten als bedoeld in artikel 11 van de voorwaarden, verschuldigd en onmiddellijk opeisbaar. De wederzijdse rechten en verplichtingen, voortvloeiende uit de overeenkomst, eindigen zodra de overeenkomst is ontbonden. Reeds tevoren betaalde cursusgelden worden terugbetaald voorzover deze betrekking hebben op de periode na het beeindigen van deze overeenkomst.

6. Bij overstap naar een andere cursus met een lagere prijs binnen het cursusaanbod betaalt de cursist de termijnbedragen van de vorige cursus nog drie maanden door en daarna gelden de termijnbedragen van de nieuwe cursus. Bij overstap naar een cursus met een hogere prijs gaat de betaling van het nieuwe termijnbedrag in met ingang van de eerste van de daaropvolgende maand en het inschrijfgeld wordt evenredig aangepast.

7. Annulering van de gehele cursus dient te geschieden 4 weken voor de cursus is begonnen en moet bij aangetekend schrijven te onzer kennis worden gebracht, daarna geldt de opzeggingstermijn, genoemd in artikel 3 van deze voorwaarden.

8. Wij zijn in geval van achterstand van betaling van een cursist bevoegd om betrokkene de toegang tot de lessen te ontzeggen zolang niet aan de betalingsverplichting is voldaan tenzij dit door de bijzondere aard van de tekortkoming of haar geringe betekenis niet gerechtvaardigd wordt. Bij wangedrag tijdens de lessen zijn wij gerechtigd om deelname aan de les tijdelijk te ontzeggen.

9. Indien een cursist als gevolg van bijzondere omstandigheden buiten zijn of haar schuld niet meer kan voldoen, kan een verzoek ingediend worden om een betalingsregeling te treffen.

10. Het cursusgeld/inschrijfgeld dient te worden betaald bij aanmelding. De termijnen dienen gelijkelijk te worden voldaan zoals is overeengekomen op het aanmeldingsformulier of is aangegeven bij de bevestiging. Alle betalingen inzake lesgelden dienen uitsluitend te geschieden door storting op, of overmaking naar giro NL08 INGB 000 134 3132 t.n.v. Zigterman te Harderwijk dan wel contante betaling, waarvan een contantnota wordt verstrekt.

11. Onverminderd mogelijk gebleven aanspraken op wettelijke rente zijn bedragen rentedragend, ingaande 8 dagen na vervaldatum, zonder dat hiervoor een nadere ingebrekestelling is vereist. De verschuldigde rente bedraagt 1% per maand of een gedeelte daarvan. Alle met de incasso van bedragen gemoeide kosten (met inbegrip van de buitengerechtelijke incassokosten) komen ten laste van de debiteur. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen minimaal 15% van het verschuldigde bedrag met een minimum van 95,= euro alles exclusief omzetbelasting.

12. Indien een bedrijf/organisatie wenst in te staan voor betaling, dan dient dit door een gemachtigde van het bedrijf schriftelijk te worden meegedeeld, de faktuur wordt dan aan het betreffende bedrijf/ organisatie gezonden. Ook hiervoor geldt het bepaalde in artikel 5, tenzij anders schriftelijk is overeengekomen. Artikel 10 is onverkort van toepassing, zij het dat voor "de cursist" moet worden gelezen "het bedrijf" of "de organisatie".

13. Alle rechten van intellectueel en industrieel eigendom met betrekking op de door ons verschafte leermiddelen behouden wij ons voor. De cursist is niet gerechtigd cursusmateriaal, waarop rechten als hier bedoeld, welke aan ons toekomen, op enigerlei wijze aan derden af te staan of in gebruik te geven.

14. Wijzigingen in het programma met betrekking tot lestijden, dagen en plaatsen zijn voorbehouden. De wijzigingen betreffen doorgaans kleine wijzigingen die in overleg met de cursisten tot stand komen.

_________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 Zigterman Adviezen

Juridisch

Voeding


Postadres en vestiging
Aeweg 39
9946RJ Woldendorp

 
Ing. F.J.F. Zigterman Rustenburg
Makelaar o.g. en software ontwikkelaar


Ing. F.J. Zigterman Rustenburg
Bouwkundig makelaar O.G.
Register Makelaar Taxateur                         

Aeweg 39,
9946RJ Woldendorpemail: zigterman@dds.nl
tel. 0596-567889
fax 0596-567888
mobiel 0610 731685